Opinie

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) formułuje opinie w sprawie:

Ad. 1. Opinie w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania jej podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego jest zobligowany do zasięgnięcia opinii PKA w sprawie:

 • utworzenia uczelni i przyznania jej podstawowej jednostce organizacyjnej* uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie oraz profilu kształcenia oraz
 • nadania podstawowej jednostce organizacyjnej (a w przypadku jej braku – uczelni) istniejącej uczelni uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie oraz profilu kształcenia.
  Wyjątek:
  PKA nie formułuje opinii jedynie w przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, posiadająca prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego, zamierza uruchomić kształcenie na kierunku przyporządkowanym do obszaru kształcenia i dziedziny odpowiadającym tym uprawnieniom (wówczas podstawą utworzenia kierunku jest uchwała senatu uczelni).
Tryb opiniowania, zakres opinii.

PKA wydaje opinie na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Przedkładana w załączeniu do wniosku dokumentacja powinna zawierać zbiór dokumentów i informacji pozwalających na dokonanie oceny:

 • spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisach wydanych na podstawie upoważnień zawartych w tej ustawie, określających warunki niezbędne do prowadzenia kształcenia,
 • możliwości zapewnienia przez wnioskodawcę właściwej jakości kształcenia.
Zasady wyznaczania ekspertów opiniujących wnioski.

Wniosek jest rozpatrywany przez Zespoły działające w ramach obszarów kształcenia, które są obszarami wiodącymi dla danego kierunku studiów, co wynika z przedstawionego przez wnioskodawcę procentowego udziału liczby punktów ECTS dla każdego obszaru kształcenia, do którego przyporządkował ten kierunek, w łącznej liczbie tych punktów. Koordynatorem jest Zespół, w przypadku którego udział ten jest największy.
Sekretarz PKA, w porozumieniu z przewodniczącym każdego z Zespołów, wyznacza recenzentów wniosku reprezentujących dziedziny i dyscypliny z obszarów wiodących, do których odnoszą się zakładane kierunkowe efekty kształcenia. Przewodniczący PKA i Sekretarz PKA mogą postanowić o konieczności przeprowadzenia wizytacji, ustalając jej ramowy plan oraz termin.

Procedura opiniowania wniosków dostępna jest w menu „Wzory i procedury”.

Zakres opinii.

Szczegółowy zakres opinii dotyczącej wniosku o nadanie uprawnień został określony we wzorach recenzji (por. menu „Wzory i procedury”):

Postępowanie odwoławcze.

Uczelnia niezadowolona z uchwały Prezydium PKA może w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek jest przekazywany do rozpatrzenia przez Zespół odwoławczy PKA.

 

Ad. 2. Opinie w sprawie przywrócenia uprawnień do prowadzenia kształcenia.

Opinia dotyczy przywrócenia uprawnienia do prowadzenia przez jednostkę kształcenia zawieszonego decyzją ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Tryb opiniowania, zakres oceny.

Opinie w sprawie przywrócenia uprawnień są formułowane przez recenzenta wyznaczonego przez Zespół właściwy dla obszaru, który dla danego kierunku jest obszarem wiodącym (wynika to z procentowego udziału liczby punktów ECTS dla każdego obszaru w łącznej liczbie tych punktów).
Sekretarz PKA, w porozumieniu z przewodniczącym każdego z Zespołów, wyznacza recenzentów wniosku reprezentujących dziedziny i dyscypliny z obszarów wiodących, do których odnoszą się zakładane kierunkowe efekty kształcenia. Przewodniczący PKA i Sekretarz PKA mogą postanowić o konieczności przeprowadzenia wizytacji, ustalając jej ramowy plan oraz termin.
PKA formułuje opinię dotyczącą skuteczności działań naprawczych przeprowadzonych w tym zakresie, który stanowił uzasadnienie wydanej negatywnej oceny programowej lub w zakresie stanowiącym uzasadnienie wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji zawieszającej uprawnienia do prowadzenia kształcenia – w przypadku gdy podstawą jej wydania nie była negatywna ocena programowa dokonana przez PKA.

Postępowanie odwoławcze.

Uczelnia niezadowolona z uchwały Prezydium PKA może w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek jest przekazywany do rozpatrzenia przez Zespół odwoławczy PKA.

 

Ad. 3. Opinie w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną na terenie Polski uczelni lub filii.
Tryb opiniowania.

PKA formułuje opinie na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, bowiem utworzenie w Polsce uczelni lub filii przez uczelnię zagraniczną może nastąpić po uzyskaniu zgody tego ministra, wydanej po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych i Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Warunki.

Uczelnię lub filię może tworzyć uczelnia zagraniczna, która uzyskała pozytywną ocenę agencji oceniającej jakość kształcenia uznawanej przez władze macierzystego kraju albo zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji innego kraju, której oceny są uznawane przez PKA.

Kryteria.

Do uczelni i filii utworzonych przez uczelnie zagraniczne nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem regulacji dotyczących trybu i warunków ich tworzenia.

 

Ad. 4. Opinie w sprawie jakości kształcenia w jednostkach ubiegających się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Opinie o jakości prowadzonego kształcenia są formułowane na wniosek jednostek ubiegających się o te uprawnienia przez recenzentów wyznaczonych spośród członków zespołów oceniających, które przeprowadziły w tych jednostkach:

 • Oceny programowe:
  • na kierunkach związanych z obszarami, dziedzinami i dyscyplinami, w ramach których jednostki ubiegają się o uprawnienia do nadawania stopni, lub
  • na innych kierunkach, w przypadku gdy kierunki, o których mowa powyżej, nie były dotychczas oceniane;
 • Oceny instytucjonalne, w przypadku gdy ostatnie dokonane w jednostkach oceny były ocenami ich działalności.

 

Ad. 5. Projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

Projekt aktu prawnego otrzymują wszyscy członkowie PKA, którzy zgłaszają ewentualne uwagi do regulacji w nim zawartych. Na posiedzeniach Zespołów PKA rozpatrywane są zgłoszone przez członków tych Zespołów uwagi, które następnie są prezentowane przez przewodniczących Zespołów na posiedzeniu Prezydium PKA. Prezydium rozstrzyga o ostatecznym zakresie i treści uwag uwzględnianych w uchwałach przekazywanych właściwym ministrom.