-->

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego PKA nie oceniła kierunku X w uczelni Y?
PKA dokonuje ocen programowych na tych kierunkach, na których zamknięty został cykl kształcenia (tj. pojawili się pierwsi absolwenci). Ponadto ze względu na bardzo dużą liczbę uczelni w Polsce (ok. 450) i prowadzonych przez nie kierunków proces oceny musi być rozłożony w czasie.
Czy brak oceny PKA źle świadczy o uczelni, wydziale bądź kierunku?
Nie. PKA publikuje wszystkie swoje oceny, zatem brak oceny dla konkretnego kierunku wskazuje jedynie, że PKA go jeszcze nie oceniała.
Kiedy informacja o ocenie jest publikowana na stronie internetowej PKA?
Licząc od pierwszego dnia wizytacji: zespół oceniający przygotowuje w ciągu sześciu tygodni raport, który jest wysyłany do zainteresowanej uczelni, a ta powinna przesłać odpowiedź w terminie trzech tygodni od daty jego otrzymania. Odpowiedź jest rozpatrywana przez właściwy zespół obszarowy, a jego stanowisko musi być przedstawione na posiedzeniu Prezydium PKA w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania odpowiedzi uczelni. Uchwała jest rozsyłana do adresatów najpóźniej dwa tygodnie po posiedzeniu. Od daty wizytacji do podjęcia uchwały mija zatem ok. 17 tygodni (pomijając czas związany z przekazywaniem korespondencji). Należy jednak pamiętać, że uchwały uznawane są za prawomocne dopiero wtedy, kiedy uczelnia nie skorzysta z prawa do odwołania (może to zrobić w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały) i dopiero wówczas mogą zostać udostępnione publicznie. W przypadku złożenia odwołania należy dodać jeszcze 8 tygodni. Oceny podejmowane na wniosek ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego podejmowane są w innym trybie. Szczegóły każdej z procedur dostępne są w zakładce menu "Wzory i procedury".
Dlaczego nie wszystkim uchwałom PKA towarzyszą raporty?
Szczegółowe informacje o ocenach dokonanych przez Polską Komisję Akredytacyjną publikowane są od października 2011 r. Uchwałom podjętym po tej dacie nie towarzyszą raporty, jeśli Prezydium PKA podjęło decyzję o zawieszeniu oceny bądź odstąpieniu od niej - wówczas Komisja nie przeprowadzała wizytacji.
Czym jest profil ogólnoakademicki studów? Czym jest profil praktyczny studiów?
Rozróżnienie na profil ogólnoakademicki i profil praktyczny kształcenia wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11.07.2015 r. (przepisy weszły w życie z dniem 01.10.2014 r.).
Profil ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów (określonego w punktach ECTS) obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.
Profil praktyczny natomiast obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
Profil prowadzonego kształcenia wpływa na wymagania dotyczące tzw. minimum kadrowego, a także wymiar praktyk studenckich (w przypadku profilu ogólnoakademickiego program studiów nie musi ich przewidywać). Jednostki prowadzące profil praktyczny mogą ponadto organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, a same studia mogą być prowadzone - na podstawie odpowiedniej - umowy z udziałem podmiotów gospodarczych.
Gdzie znajdę kryteria dokonywania oraz warunki przyznawania ocen przez PKA?
Kryteria dokonywania ocen - odrębne dla oceny programowej na profilu ogólnoakademickim i praktycznym oraz oceny instytucjonalnej - stanowią załączniki do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Warunki przyznawania poszczególnych ocen (wyróżniającej, pozytywnej, warunkowej i negatywnej) zawarte zostały w załączniku nr 3 do tego dokumentu.
Czym różni się ocena programowa od oceny instytucjonalnej?
Ocena programowa prowadzona jest na pojedycznych kierunkach studiów natomiast ocena instytucjonalna realizowana jest w odniesieniu do całych jednostek organizacyjnych uczelni (np. jej wydziałów).
Po przyznaniu pozytywnej oceny instytucjonalnej PKA zwykle nie przeprowadza na wydziale ocen programowych.

Oceny instytucjonalne były prowadzone w latach 2011 - 2017.
Czym jest baza ocen PKA?
Baza ocen to tabela zawierająca dane na temat podjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ocen jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów (ocen programowych) oraz - od 2011 r. - ocen instytucjonalnych.
Oceny dokonywane są przez zespoły ekspertów - nauczycieli akademickich, studentów, pracodawców, ekspertów ds. systemów zapewniania jakości, a w przypadku ocen instytucjonalnych także doktorantów. Coraz częściej korzystamy ponadto ze wsparcia ekspertów międzynarodowych.
Jak wybierani są członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej?

Członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej powoływani są przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na czteroletnią kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajową Reprezentację Doktorantów, senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.
Nie więcej niż 50% członków Komisji nowej kadencji powoływanych jest spośród osób pełniących tę funkcję w dotychczasowej kadencji.

Członkiem Komisji może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (wymóg ten nie dotyczy przedstawicieli organizacji pracodawców).

Powołując członków Komisji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego uwzględnia wymóg reprezentowania przedstawicieli wszystkich obszarów kształcenia oraz zapewnia co najmniej trzydziestoprocentowy udział kobiet w jej składzie.

Członkowie Komisji nie mogą mieć w dniu rozpoczęcia kadencji Komisji więcej niż siedemdziesiąt lat.

Czy za pomocą skrzynki jakości mogę zgłosić skargę na uczelnię lub jej pracownika?
W ten sposób problem nie zostanie rozwiązany. Ustawowe zadania PKA nie obejmują rozstrzygania tego typu kwestii.
Lepszy skutek przyniesie skorzystanie z mechanizmów rozwiązywania sytuacji konfliktowych wprowadzonych w danej uczelni lub - zależnie od przedmiotu sporu - skontaktowanie się z MNiSW.
Czy PKA wydaje certyfikat akredytacji?
Certyfikat akredytacji wydawany jest tylko w przypadku ocen wyróżniających. Uroczyste rozdanie takich certyfikatów odbywa się tradycyjnie w trakcie obrad Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
W przypadku pozostałych ocen swoistym certyfikatem akredytacji jest zawartość bazy ocenionych kierunków studiów i jednostek uczelni oraz dostępne w niej informacje o rozstrzygnięciach Prezydium PKA, uchwały i raporty.