Współpraca z otoczeniem

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Polska Komisja Akredytacyjna wspiera prace legislacyjne nad projektami aktow prawnych obejmujących system szkolnictwa wyższego poprzez przekazywanie opinii podejmowanych przez Prezydium PKA, a także udział swoich przedstawicieli w pracach sejmowych komisji i podkomisji. Władze PKA uczestniczą także w cyklicznych spotkaniach z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poświęconym dyskusjom nad aktualnie stosowanymi rozwiązaniami i pożądanymi kierunkami zmian.

Polska Komisja Akredytacyjna współpracuje ponadto m. in. z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów, Parlamentem Studentów RP, Krajową Reprezentacją Doktorantów, środowiskowymi organizacjami akredytacyjnymi, a także organizuje spotkania z przedstawicielami uczelni i organizacji pracodawców. PKA uczestniczy również w licznych konferencjach naukowych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Polska Komisja Akredytacyjna aktywnie uczestniczy w międzynarodowych inicjatywach obejmujących obszar szkolnictwa wyższego. Komisja w 2008 r. została wpisana do European Quality Assurance Register (EQAR), od 2009 r. ma status pełnego członka European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), od 2006 r. uczestniczy w pracach European Consortium for Accreditation (ECA), a także Central and East European Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA), International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

Ponadto PKA jest stroną umów o wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych z NVAO (Holandia) oraz ÖAR (Austria), o współpracy z ANQA (Armenia), a także SKVC (Litwa), NEAA (Bułgaria), ACSR (Słowacja) i AQAS (Niemcy).

Przedstawicielie PKA uczestniczą ponadto w licznych międzynarodowych konferencjach i seminariach.

OCENA ZEWNĘTRZNA PRAC PKA
Zgodnie z uregulowaniami Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej (par. 1 ust. 4) działalność Komisji podlega zewnętrznemu przeglądowi dokonywanemu nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Pierwsza taka ocena została przeprowadzona przez międzynarodowy panel ekspertów w 2008 r., a jej rezultat umożliwił wpisanie Polskiej Komisji do Europejskiego Rejestru Agencji Zapewniania Jakości (EQAR). W rezultacie kolejnych przeglądów dokonanych na przełomie 2013 i 2014, a także w 2018 roku pełne członkostwo PKA w ENQA zostało potwierdzone. Z raportem z przeglądu działalności Komisji przeprowadzonego w 2018 r. można zapoznać się tutaj , a z treścią decyzji podjętej w przedmiotowej sprawie tutaj.
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

EIQAS – Enhancing Internal Quality Assurance Systems

ImpEA project

DEQAR  – Database of External Quality Assurance Results

CEQUINT  – Certificate for Quality in Internationalisation 

Universities of the Future