Wzory i procedury

Spis treści
  1. Ocena programowa (profil ogólnoakademicki i praktyczny):
   • wzory dokumentów,
   • zasady dokonywania wizytacji programowej.
  2. Wzory opinii.
  3. Wzory archiwalne.

 

ad. 1
Ocena programowa PKA
Wzory dokumentów
obowiązujące dla postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA  z prośbą o sporządzenie raportu samooceny.
Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny
Wzór raportu samooceny (.doc) Wzór raportu samooceny (.doc)
Wzór raportu zespołu oceniającego (.doc) Wzór raportu zespołu oceniającego (.doc)
 

Wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

(na podstawie Uchwały Nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).

1. Jeżeli uczelnia prowadzi studia na danym kierunku o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1, uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.

3. Raport samooceny należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, przy czym załączniki – tylko w wersji elektronicznej. Wersja papierowa raportu oraz wersja elektroniczna nagrana na płycie CD lub DVD (w dwóch kopiach) powinna zostać przesłana na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.

4. Uczelnia, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu PKA, publikuje raport samooceny na swojej stronie podmiotowej 14 dni przed terminem wizytacji zespołu oceniającego.

Zasady przeprowadzania wizytacji

(na podstawie Uchwały Nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej).

1. Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:

1) Spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów.

2) Ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej określonych w §1 rozporządzenia Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

3) Hospitacje zajęć dydaktycznych.

4) Wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć; w przypadku oceny prowadzonej na  profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowej, a w przypadku oceny  na profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki.

5) Spotkania z:

– nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia,

– przedstawicielami studentów, samorządem studenckim, oraz studenckiego  ruchu naukowego,

– przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, 

6) Spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy informacji zebranych, sformułowania wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.

7) Spotkanie końcowe z władzami uczelni.

2. W przypadku powtórnego postępowania oceniającego, o którym mowa w  § 17 ust. 10 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.

Karty spełnienia standardów jakości kształcenia

(profil ogólnoakademicki / profil praktyczny)


ad. 2
Wzory recenzji i opinii w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów  na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
obowiązujące dla postępowań  w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczętych po 30 kwietnia 2019. 
Wzór opinii
Wzory recenzji
profil praktyczny profil ogólnoakademicki

 


Poniżej znajdują się wzory obowiązujące dla postępowań  w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, spełniających warunki określone w cytowanych poniżej regulacjach zawartych w treści art. 205 ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
Wzory opinii
  1. Wzór opinii o jakości kształcenia w jednostce ubiegającej się o nadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
  2. Wzór opinii w sprawie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia:

 

Zgodnie z art. 205 ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. przed dniem 1 października 2018, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
 2. w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,tj. od 1 października 2018 do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych,
 3. w postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,tj. od 1 października 2018, do dnia 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

We wszystkich wyszczególnionych wyżej przypadkach, nie stosuje się przepisów dotyczących minimum kadrowego.

W związku z powyższym ulegają  modyfikacji wzory opinii w sprawie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Modyfikacji uległy także wzory wniosków (profil praktyczny / profil ogólnoakademickio nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, Korzystanie z powyższych wzorów jest całkowicie dobrowolne, a decyzja uczelni co do ich użycia nie wpłynie w żaden sposób na ocenę formalną bądź merytoryczna wniosku.

Zmodyfikowane wzory opinii:

profil praktyczny
profil ogólnoakademicki

Wzory opinii przed modyfikacjami, o których mowa powyżej:

Profil praktyczny
Profil ogólnoakademicki

 


ad. 3
Wzory archiwalne
Wzory wniosków

Wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Polską Komisją Akredytacyjną.

Korzystanie z powyższych wzorów jest całkowicie dobrowolne, a decyzja uczelni co do ich użycia nie wpłynie w żaden sposób na ocenę formalną bądź merytoryczna wniosku.

——————————————————————

obowiązujące dla postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2018. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA  z prośba o sporządzenie raportu samooceny.
Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny
Pobierz szczegółowe kryteria oceny ze wskazówkami (.pdf)

oraz

zmodyfikowane wskazówki dotyczące kryterium 4 (.pdf)

Wzór raportu samooceny (.docx) Wzór raportu samooceny (.docx)
Wzór raportu z wizytacji (.docx) Wzór raportu z wizytacji (.docx)
Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej
Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

(na podstawie Uchwały Nr 1/2017 ze zm. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).

 1. Raport samooceny należy przygotować w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej,
 2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
 3. Jeżeli uczelnia prowadzi kształcenie na danym kierunku studiów w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych, raport należy przygotować odrębnie w każdej z nich.
 4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
 5. Raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej należy przygotować w trzech egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej.
 6. Raporty, o których mowa powyżej uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – nie dłuższym niż cztery tygodnie.
Zasady przeprowadzania wizytacji

(na podstawie Uchwały Nr 2/2017 ze zm. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej)

Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie członków zespołu oceniającego, zwanego dalej Zespołem, w celu:
  • wymiany uwag dotyczących raportu samooceny,
  • ustalenia wykazu spraw, które zostaną omówione lub wyjaśnione z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń jakie zostały sformułowane w toku poprzedniej oceny jakości kształcenia na tym kierunku studiów,
  • ustalenia zadań, jakie będą realizowali w trakcie wizytacji poszczególni członkowie Zespołu oraz szczegółowego harmonogramu wizytacji, w tym spotkań z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów, studentami, przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego.
 2. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia harmonogramu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
 3. Ocenę spełnienia kryteriów ogólnych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529), oraz kryteriów szczegółowych określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego lub profilu praktycznego w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 4. Hospitację zajęć dydaktycznych.
 5. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kierunku o profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem bazy naukowej, a w przypadku oceny kierunku o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz bazy instytucji, w których odbywane są praktyki.
 6. Spotkania z:
  • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia oraz działań zmierzających do doskonalenia programu kształcenia, planów rozwoju kierunku, a także wsparcia udzielanego przez uczelnię/jednostkę w rozwoju naukowym i zawodowym nauczycieli akademickich oraz pogłębianiu ich kompetencji dydaktycznych,
  • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
  • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
 7. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy informacji zebranych w czasie realizacji poszczególnych punktów harmonogramu wizytacji oraz ustalenia, czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, sformułowanie wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
 8. Spotkanie końcowe z władzami uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych wniosków i zaleceń.
 9. Wizytacja trwa nie krócej niż dwa dni lub – w przypadku oceny powtórnej, o której mowa w  § 21 Statutu – wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
 10. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.
Wzory dokumentów obowiązujące dla postępowań wszczętych od 12.01.2017 r. i zakończonych do 30.09.2018 r.
Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny
Pobierz szczegółowe kryteria oceny ze wskazówkami (.pdf)
Wzór raportu samooceny (.rtf)

Wzór raportu samooceny (.docx)

Wzór raportu samooceny (.rtf)

Wzór raportu samooceny (.docx)

Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

Wzór raportu z wizytacji (.docx)

Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

Wzór raportu z wizytacji (.docx)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej
Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej