System Zarządzania Jakością PKA

System Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej został ustanowiony na mocy Zarządzenia Przewodniczącego PKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz zmodyfikowany Zarządzeniem z dnia 10 grudnia 2015 r., a także Zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2018 r.

Celem nadrzędnym systemu zarządzania jakością jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ich ciągłe doskonalenie, a także zagwarantowanie realizacji ustawowych zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych.

Celami szczegółowymi systemu są:

  • zapewnienie profesjonalizmu i obiektywizmu w zakresie realizowanych procesów,
  • zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesów na wysokim poziomie,
  • ciągłe doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością,
  • doskonalenie kanałów komunikacji i współpracy z interesariuszami Komisji,
  • kształtowanie postaw projakościowych.

Podstawę budowy wewnętrznego systemu zarządzania jakością stanowi identyfikacja kluczowych procesów umożliwiających realizację zadań powierzonych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w związku z wymaganiami sformułowanymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, aktach wykonawczych oraz „Europejskich standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”.

Generalną zasadą polityki informacyjnej w zakresie systemu zarządzania jakością jest ustanowienie publicznego dostępu do danych dotyczących: polityki jakości oraz celów, zidentyfikowanych procesów, procedur postępowania Komisji, jej członków i ekspertów oraz – w stopniu wynikającym z zakresu powierzonych zadań – pracowników Biura PKA, monitorowania, mierzenia, analizowania i doskonalenia działań Komisji, zamierzeń i etapów realizacji wyznaczonych celów.

Odpowiedzialność za stałe doskonalenie systemu ponosi Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

Prace i zadania

Prace i zadania

Zapoznaj się!
Polityka Jakości
Polityka Jakości

Polityka Jakości

Przeczytaj!
Procedury
Procedury

Procedury

Zobacz!
Księga Jakości
Księga Jakości

Księga Jakości

Pobierz!
Okienko Jakości
Jednym z najważniejszych elementów Systemu Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest "okienko jakości" - formularz kontaktowy pozwalający wszystkim interesariuszom na przesłanie uwag i sugestii (także anonimowo), które trafiają bezpośrednio do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością PKA. Aby skorzystać z formularza prosimy wybrać zakładkę "Skontaktuj się z nami!".
Skontaktuj się z nami!

Temat

Treść wiadomości

Przepisz ten kod poniżej: captcha