-->

Baza jednostek i kierunków ocenionych

Aby przeszukać bazę ocen kierunków studiów i jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki umieszczonej nad tabelą lub – w celu zastosowania kilku kryteriów  (np. określonego kierunku oraz oceny) – z odpowiednich pól umieszczonych w ostatnim wierszu tabeli. Selekcja danych realizowana jest na bieżąco. Ostatnia aktualizacja bazy ocen: 20.09.2019 r.

Nie możesz znaleźć oceny kierunku studiów? Sprawdź czy PKA nie dokonała na danym wydziale oceny instytucjonalnej. Nie wiesz na czym polega ocena instytucjonalna? Zajrzyj do FAQ!Uchwałom o odstąpieniu od oceny bądź zawieszeniu dokonania oceny nie towarzyszą raporty zespołów oceniających, ponieważ w takich sytuacjach wizytacje nie były prowadzone.

Informacja dodatkowa: Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jakość kształcenia na kierunkach studiów, poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa), a także – w ramach oceny instytucjonalnej – działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych (jeśli takie są prowadzone).

Skala ocen stosowanych przez PKA obejmuje: ocenę wyróżniającą (przyznawaną na 8 lat), pozytywne (na 6 lat), warunkową (termin kolejnej oceny wskazywany jest w uchwale Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej) oraz ocenę negatywną.

Powyższa tabela zawiera także w polu „Ocena” dodatkową informację brzmiącą: „Decyzja MNiSW o przywróceniu uprawnień”. Jest ona uzupełniana na podstawie danych otrzymanych przez Polską Komisję Akredytacyjną od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skutkiem przyznania oceny warunkowej jest wizytacja powtórna, w toku której weryfikowane są działania naprawcze podjęte przez daną uczelnię. Konsekwencją przyznania oceny negatywnej w rezultacie przeprowadzonej przez PKA oceny programowej może być cofnięcie lub zawieszenie przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego uprawnień do prowadzenia kształcenia, natomiast w rezultacie oceny instytucjonalnej – przeprowadzenie na jednym z kierunków w jednostce oceny programowej.

Szczegółowe informacje na temat procedury dokonywania ocen programowych i instytucjonalnych (oceny instytucjonalne były prowadzone w latach 2011 – 2017 r.), stosowanej skali, warunków przyznawania ocen oraz skutków ich przyznania dostępne są tutaj.